نام صاحب حساب : مهرداد محقق
بانک : سامان
شماره حساب : 1-876627-800-9301
شماره کارت : 9406-0497-8610-6219
شبا : IR350560930102000876627001