انجمن آژانسهای مسافرتی ژاپن

انجمن آژانسهای مسافرتی ژاپن

بعد از تحریم برخی از آژانس های مسافرتی بر اساس قانون آژانس های مسافرتی توسط وزیر راه و ترابری ژاپن, JATA (انجمن آژانس های مسافرتی ژاپن) درصدد تقویت کیفیت خدمات مسافرتی رفت و برگشت به ژاپن بر آمد. این انجمن از طریق فعالیت هایی نظیر انتشار اطلاعات, تشویق همکاری بین اعضای انجمن و ارتقا و توسعه تجارت ها و قانون گذاری ها که حداکثر سوددهی را برای اعضای انجمن فراهم می کند, صنعت مسافرتی و تور را توسعه می بخشد. بعد از تحریم برخی از آژانس های مسافرتی بر اساس قانون آژانس های مسافرتی توسط وزیر راه و ترابری ژاپن, JATA (انجمن آژانس های مسافرتی ژاپن) درصدد تقویت کیفیت خدمات مسافرتی رفت و برگشت به ژاپن بر آمد. این انجمن از طریق فعالیت هایی نظیر انتشار اطلاعات, تشویق همکاری بین اعضای انجمن و ارتقا و توسعه تجارت ها و قانون گذاری ها که حداکثر سوددهی را برای اعضای انجمن فراهم می کند, صنعت مسافرتی و تور را توسعه می بخشد. بعد از تحریم برخی از آژانس های مسافرتی بر اساس قانون آژانس های مسافرتی توسط وزیر راه و ترابری ژاپن, JATA (انجمن آژانس های مسافرتی ژاپن) درصدد تقویت کیفیت خدمات مسافرتی رفت و برگشت به ژاپن بر آمد. این انجمن از طریق فعالیت هایی نظیر انتشار اطلاعات, تشویق همکاری بین اعضای انجمن و ارتقا و توسعه تجارت ها و قانون گذاری ها که حداکثر سوددهی را برای اعضای انجمن فراهم می کند, صنعت مسافرتی و تور را توسعه می بخشد.
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 – 2008

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 – 2008

یکی از گواهینامه های بین المللی اخذ شده شرکت Iranskygroup گواهینامه ISO 9001-2008 می باشد که هدف ایجاد الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در جهت ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات و بهبود مستمر آن با هدف افزایش رضایت مشتریان و همچنین افزایش توان رقابتی Iran Sky Group و ایجاد اعتماد در بین مشتریان و النهایه نظامند کردن کلیه فرآیند های شرکت و حرکت تمام پرسنل Iran Sky Group در چارچوب قوانین تدوین شده می باشد. بعد از تحریم برخی از آژانس های مسافرتی بر اساس قانون آژانس های مسافرتی توسط وزیر راه و ترابری ژاپن, JATA (انجمن آژانس های مسافرتی ژاپن) درصدد تقویت کیفیت خدمات مسافرتی رفت و برگشت به ژاپن بر آمد. این انجمن از طریق فعالیت هایی نظیر انتشار اطلاعات, تشویق همکاری بین اعضای انجمن و ارتقا و توسعه تجارت ها و قانون گذاری ها که حداکثر سوددهی را برای اعضای انجمن فراهم می کند, صنعت مسافرتی و تور را توسعه می بخشد. بعد از تحریم برخی از آژانس های مسافرتی بر اساس قانون آژانس های مسافرتی توسط وزیر راه و ترابری ژاپن, JATA (انجمن آژانس های مسافرتی ژاپن) درصدد تقویت کیفیت خدمات مسافرتی رفت و برگشت به ژاپن بر آمد. این انجمن از طریق فعالیت هایی نظیر انتشار اطلاعات, تشویق همکاری بین اعضای انجمن و ارتقا و توسعه تجارت ها و قانون گذاری ها که حداکثر سوددهی را برای اعضای انجمن فراهم می کند, صنعت مسافرتی و تور را توسعه می بخشد.